promo
Letni delovni načrt
Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21. čl. Zakona o vrtcih Ur.l. RS št. 12, 29.2.1996, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur.l. RS št. 41, 11.7.1997) in je strokovna in vsebinska podlaga LDN enot in LDN vzgojiteljic v oddelkih.


Z LDN določamo: obratovalni čas vrtca; organizacijo dnevnega varstva otrok; programe vrtca; razporeditev otrok v oddelke; delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu; sodelovanje s starši; sodelovanje z izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami; mentorstvo pripravnikom; aktivnosti, s katerimi se vrtec vključuje v okolje; sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok; program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca; program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.

     
- Analiza LDN 2017-2018  
- LDN Vrtca Zelena jama